วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปรัชญาโรงเรียน  อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์“ฅนสมถะ” 

รักษ์ความเป็นไทย ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความพอเพียง รักการทำงาน

อัษรย่อ

ส.ถ.
สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน – เหลือง
คติธรรม

อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ปรัชญาโรงเรียน

ความรู้ดี กีฬาเด่น เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม
วิถี “ฅนสมถะ”
รักการเรียนรู้ รักการทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
มีคุณธรรมและจริยธรรม
สุขภาพกาย + ใจ สมบูรณ์แข็งแรง
รักกันฉันพี่น้อง